Povinně zvěřejňované informace

Pražská plynárenská, a.s. je držitelem licence na „obchod s plynem“ č. 241218964, udělené Energetickým regulačním úřadem, a držitelem licence na „obchod s elektřinou“ č. 141015380, udělené Energetickým regulačním úřadem.

Pražská plynárenská, a.s. není ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1227/2011, o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií, samostatně provozovatelem zařízení pro výrobu, skladování, spotřebu nebo přenos elektřiny či zařízení na přepravu či distribuci zemního plynu či jakéhokoliv zařízení na využití zkapalněného zemního plynu podléhajícího úpravě citovaného Nařízení. Pražská plynárenská, a.s. je nicméně jediným akcionářem společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., kterážto společnost je držitelem licence na „distribuci plynu“ č. 220604881, udělené Energetickým regulačním úřadem, a provozuje tak zařízení pro distribuci plynu ve vymezeném území.

Pro případ povinné aplikace ustanovení citovaného Nařízení na Pražskou plynárenskou, a.s. se výslovně uvádí, že:

 • Informace související s provozováním distribuční soustavy společností Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. jsou v úplném rozsahu zveřejňovány touto společností na jejích webových stránkách www.ppdistribuce.cz
 • Informace, které by Pražská plynárenská, a.s. byla případně povinna zveřejňovat ve smyslu citovaného Nařízení, a to zejména jeho Článku 4, budou uvedeny níže na této stránce.

Souhrnné výkazy dodržování standardů

Plyn

2007200820092010
2011201220132014
2015201620172018
2019202020212022
2023   

Elektřina

2012201320142015
2016201720182019
2020202120222023

Valné hromady

Informace o zpracování osobních údajů

Pražská plynárenská, a.s., ctí a respektuje soukromí svých zákazníků i jiných osob a dodržuje platné právní předpisy na ochranu osobních údajů. Zde Vám přinášíme podrobné informace o zpracování osobních údajů naší společností:

Neustále se také snažíme zdokonalovat a zlepšovat naše produkty a služby, které nabízíme našim stávajícím i potenciálním zákazníkům. Ve vztahu ke stávajícím zákazníkům se tak děje v omezeném rozsahu i na základě našeho oprávněného zájmu, a to až do vznesení námitky proti takovým nabídkám.                  

Abychom však mohli nabízet naše služby v plném rozsahu stávajícím i potenciálním zákazníkům, žádáme je též o udělení tzv. Marketingového souhlasu.                   

Souhlas je možné udělit osobně v našich obchodních místech nebo v Zákaznickém portálu.

V případě, že byste chtěli Marketingový souhlas odvolat, využijte formulář "Odvolání Marketingového souhlasu" Tento formulář prosím vytiskněte, vyplňte a zašlete korespondenčně na adresu:                  
U Plynárny 500 (areál Michle), 145 08 Praha 4. Pokud své rozhodnutí změníte a budete chtít dostávat výhodné nabídky, postupujte podle návodu viz výše.

Na dodržování pravidel na ochranu osobních údajů v naší společnosti dohlíží pověřenec pro ochranu osobních údajů. Více informací o našem pověřenci, včetně možností jak jej kontaktovat, naleznete pod tímto odkazem: Pověřenec

Kontrolní seznam a etický kodex

Podmínky užití webových stránek Pražské plynárenské, a.s.

Výzva vytěsněným akcionářům

Emise dluhopisů

Dne 15.6.2017 vydala společnost Pražská plynárenská, a.s. dluhopisy v celkové nominální hodnotě 400 mil. Kč se splatností 3 roky a kupónem ve výši 0,90% p.a.                  
Emise dluhopisů je přijata k obchodování na regulovaném trhu Burzy cenných papírů Praha, a.s.

Prospekt dluhopisu PPAS 2017                  
Dluhopis PPAS - Výplata 1. úrokového výnosu Zpráva o plnění vybraných finančních ukazatelů k 31.12.2019 Zpráva o plnění vybraných finančních ukazatelů k 31.12.2018 Zpráva o plnění vybraných finančních ukazatelů k 31.12.2017 Dluhopis PPAS - výplata 2. úrokového výnosu.pdf Dluhopis PPAS - výplata 3. úrokového výnosu.pdf

Deklarace trhu

Deklarace trhu

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

1.Název                  
Pražská plynárenská, a.s.

2.Důvod a způsob založení                  
Společnost založena v prosinci roku 1993 jako akciová společnost, zabývající se primárně obchodováním s plynem a elektřinou. Zakladatelská smlouva je dostupná ve Sbírce listin obchodního rejstříku na

https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=14623059&subjektI….

3.Kontaktní údaje                  
Tel.: 800 134 134

Kontaktní poštovní adresa:                  
Pražská plynárenská, a.s.,                  
Národní 37/38, 110 00 Praha 1

Adresa pro osobní návštěvu:                  
Pražská plynárenská, a.s.,

podatelna společnosti:                  
Národní 37/38, 110 00 Praha 1

Úřední hodiny (pro osobní návštěvu):

 • Po 7 - 15:30
 • Út 7 – 15:30
 • St 7 – 15:30
 • Čt 7 – 15:30
 • Pá 7 – 13:00

Úřední hodiny slouží výhradně k ústnímu podání žádosti (stížnosti, odvolání) případně osobnímu vyzvednutí poskytované informace.

Adresa internetové stránky:                  
www.ppas.cz

Adresa e-podatelny:                  
ID datové schránky: au7cgsv                  
e-mail: zadost@ppas.cz

4. Struktura společnosti – viz Vlastnická struktura společnosti

5. Platby – viz Sazebník

Československá obchodní banka, a.s.                  
č. účtu 916 780 043/ 0300                  
VS - bude uveden ve výzvě k úhradě                  
KS - 558

6.IČ – 60193492                  

7.DIČ – CZ60193492                  

8.Dokumenty

Zakladatelské dokumenty společnosti dostupné ve Sbírce listin OR na https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=14623059&subjektI….

Rozpočet – účetní doklady společnosti jsou dostupné v rámci výročních zpráv na https://www.ppas.cz/o-nas/vyrocni-zpravy.


9.Žádosti o informace

Žádost o informace lze podat:

 •     ústně na adrese pro osobní návštěvu v úředních hodinách,
 •     písemně na kontaktní poštovní adrese,
 •     prostřednictvím sítě elektronických komunikací – zadost@ppas.cz
 •     datovou schránkou, ID datové schránky: au7cgsv

Žádost musí obsahovat

 •     subjekt, kterému je žádost určena,
 •     uvedení, že se žadatel domáhá informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,
 •     fyzické osoby: jméno a příjmení, datum narození a adresa trvalého pobytu nebo pro doručování,
 •     právnické osoby: název, IČO, sídlo nebo adresa pro doručování,
 •     elektronická žádost musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny, pokud ji subjekt zřídil.
 •     Pokud žádost nesplňuje obsahové náležitosti není žádostí dle ZSPI a subjekt o tom žadatele vyrozumí do 7 dnů.

 

Pro podání žádosti můžete využít formulář zde.

 

Lhůta pro vyřízení žádosti o informace je 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo od doplnění žádosti. Lhůta 15 dnů může být prodloužena nejvýše o 10 dní pouze z následujících důvodů:

 •     vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost,
 •     vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,
 •     konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na předmětu žádosti.

O prodloužení lhůty a důvodech prodloužení musí být žadatel informován, a to ještě před uplynutím lhůty k jejímu vyřízení.

10. Příjem dalších podání

Stížnost může žadatel podat stejným způsobem jako žádost, tj. ústně, písemně atd., pokud:

 • nesouhlasí se způsobem vyřízení žádosti,
 • nebyla mu po uplynutí lhůty poskytnuta informace a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
 • informace byla poskytnuta částečně, aniž by o zbytku bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí,
 • nesouhlasí s výší úhrady v souvislosti s poskytováním informací.

Stížnost se podává u subjektu do 30 dnů ode dne doručení sdělení nebo uplynutí lhůty k podání informace.

O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán (představenstvo). Pověřený pracovník do 7 dnů předkládá nadřízenému orgánu stížnost se spisovým materiálem, pokud stížnosti sám zcela nevyhoví poskytnutím informace nebo vydáním rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů.

11. Opravné prostředky

Odvolání může podat žadatel ústně do protokolu, písemně, datovou schránkou nebo elektronicky podepsané uznávaným elektronickým podpisem.

Podává se proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti u subjektu, který rozhodnutí vydal, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Náležitosti odvolání stanoví správní řád (zákon č. 500/2004 Sb., v platném znění). Pověřený pracovník předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu (představenstvo společnosti) ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení. Nadřízený orgán o odvolání do 15 dnů od předložení rozhodne. Rozhodnutí o odvolání je přezkoumatelné soudem (lze podat žalobu).

12. Předpisy, které používáme a stanovují právo žádat o informace

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění („ZSPI“).

13. Úhrady za poskytování informace

viz. Sazebník úhrad

14. Archiv informací poskytnutých dle zákona 106/1999 Sb.

Předmět žádostiPoskytnuté informaceŽádost ze dne
Odměny vyplacené členům volených orgánů a zaměstnancům v letech 2018 a 2019PDF13. 1. 2020
Dokumentace týkající se zaměstnaneckých voleb do dozorčí rady Pražské plynárenské, a.s.PDF20. 4. 2019
Dokumentace týkající nákladů a výhod ve prospěch Ing. Pavla Janečka, včetně destinací pracovních cest v roce 2017Informace byly částečně poskytnuty20. 4. 2019
Zda se PPAS zabývala nebo bude zabývat stanoviskem PPD, že se nepovažuje za povinný subjekt podle § 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Informace byly částečně poskytnuty

PDF                  
 

21. 1. 2022
Informace týkající se smluvních vztahů uzavřených PP (či dceřinou společností) s právnickými osobami.

Informace byly částečně poskytnuty

PDF, PDF, PDF

3. 5. 2022
Zda Pražská plynárenská, a.s., před rokem 2007 vydávala dokumenty (přehledy apod.), které obsahovaly (orientační) ceny investiční výstavby plynárenských zařízení. Pokud ano, uveďte, v kterých letech tyto dokumenty vydala.

Informace byly poskytnuty

PDF

14. 10. 2023

15. Výroční zprávy dle zákona č. 106/1999 Sb.

Politika odměňování

Politika odměňování

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Veškeré spory vzniklé při plnění smlouvy nebo v souvislosti s ní budou smluvní strany řešit především jednáním s cílem dosáhnout smírného řešení.   
Pokud se spory se Zákazníkem v postavení spotřebitele nepovede smírnou cestou vyřešit, má Zákazník právo takový spor řešit mimosoudně u Energetického regulačního úřadu, Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava. (zdroj Všeobecné obchodní podmínky platné pro smlouvy uzavřené od 1.1.2022)

Mimosoudně mohou spotřebitelé u Energetického regulačního úřadu (dále jen ERÚ) řešit jak spor se zprostředkovatelem, tak s dodavatelem (podrobný návod, jak ho zahájit je k dispozici na stránkách ERÚ)

Pražská plynárenská se ráda postará

Jsme online

V našem Zákaznickém portále získáte snadný přehled o Vaší smlouvě, platbách a zároveň zde řadu požadavků vyřídíte bez čekání „na pár kliknutí".

Přechod k nám nebo přepis smlouvy u nás také vyřídíte pohodlně online. Nyní navíc s možností získat bonus za přechod k nám od jiného dodavatele.
 

Máme něco navíc

Staráme se o Vaši bezpečnost. Rádi Vám bezplatně zapůjčíme detektor úniků plynu, kterým lze zkontrolovat možné netěsnosti na plynovém vedení nebo si u nás můžete zakoupit detektor úniku oxidu uhelnatého (CO), který by neměl chybět v žádné domácnosti s plynovými spotřebiči.

Snížit si můžete s námi také náklady na opravu nebo montáž vybraných spotřebičů díky našemu programu Zákaznická výhoda.

Jsme stabilní a féroví

Jsme dodavatelem energií už více než 120 let a plyn nebo elektřinu Vám za férové ceny rádi poskytneme na území celé České republiky. Patříme do vlastnictví hl. města Prahy, kde se staráme o celou distribuční síť zemního plynu. Jsme zde totiž dodavatelem poslední instance a postaráme se tak o Vás i v případech, kdy jiný dodavatel plynu zkrachuje nebo z jiného důvodu není schopen dodávat energie.