Výběrová řízení

Aktuální výběrová řízení najdete na našem portálu výběrových řízení. Zde se můžete také zaregistrovat do výběrového řízení nebo najít podrobnější informace.

Portál výběrových řízení

Objednací obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

 1. 1.Tyto objednací obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) jsou obchodními podmínkami ve smyslu § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“). Těmito podmínkami se řídí právní vztah, který vznikl mezi Pražskou plynárenskou, a.s., jako objednatelem zboží, prací či služeb (dále jen „PP“ nebo „objednatel“) a dodavatelem zboží, prací či služeb (dále jen „dodavatel“), a to bez ohledu na skutečnost, jaký konkrétní smluvní typ je mezi nimi sjednán. Specifikace dodávaného zboží, vykonávaných prací či poskytovaných služeb (dále jen „dodávka“) je vymezena v objednávce.
 2. 2. V případě, že objednávka byla vystavena na základě účinné smlouvy (např. rámcové), platí, že odchylná ujednání ve smlouvě mají před zněním podmínek přednost.
 3. 3. V případě, že vedle těchto podmínek platí rovněž obchodní podmínky dodavatele, pak v případě rozporu mezi nimi a těmito podmínkami mají přednost tyto podmínky.

II. Vznik smluvního vztahu (smlouvy) mezi objednatelem a dodavatelem

 1. 1. Smluvní vztah mezi objednatelem a dodavatelem vzniká vystavením písemné objednávky objednatelem (dále jen „objednávka“) a písemným přijetím objednávky dodavatelem bez jakékoliv odchylky (dále jen „potvrzení objednávky“). Za písemnou formu potvrzení se v tomto případě považuje též přijetí objednávky e-mailovou zprávou bez zaručeného elektronického podpisu. Lhůta pro potvrzení objednávky ze strany dodavatele jsou 3 pracovní dny od doručení. Potvrzení objednávky ze strany dodavatele musí mít písemnou formu, jinak je neplatné.
 2. 2. Potvrzení objednávky s dodatkem nebo odchylkou se vylučuje.
 3. 3. Objednatel je oprávněn objednávku odvolat či změnit kdykoli před jejím potvrzením dodavatelem.
 4. 4. Jestliže se potvrzení objednávky a/nebo plnění dodavatele odchyluje od obsahu objednávky, je objednatel vázán vůči dodavateli, jen pokud takové odchýlení od objednávky dodavateli výslovně a písemně odsouhlasil. Přijetí plnění od dodavatele ani platba objednatele za takové plnění neznamenají odsouhlasení.

III. Cena, platební podmínky a započtení

 1. 1. Cena je sjednána jako konečná. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady dodavatele nezbytné pro řádné provedení dodávky, jako např. přepravné, poštovné, balné, pojištění, daně a obdobné poplatky, dokumentace, montáž a zkoušky apod.
 2. 2. Cenu je objednatel povinen dodavateli zaplatit na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“). Faktura musí mimo povinných náležitostí dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) obsahovat číslo objednávky objednatele, jakož i čísla a příslušné věcné názvy (kódy) každé položky. Nesprávně účtovanou, neúplnou nebo příslušnými doklady nedoloženou fakturu, nebo fakturu neobsahující náležitosti stanovené zákonem o DPH, je objednatel oprávněn vrátit v době splatnosti dodavateli, aniž by tím nastalo prodlení se zaplacením.
 3. 3. Platby faktur plátcům DPH budou prováděny pouze na ČESKÉ ZVEŘEJNĚNÉ BANKOVNÍ ÚČTY v databázi MF ČR.
 4. 4. Pokud budou okolnosti nasvědčovat tomu, že by PP mohla ve vztahu ke zdanitelným plněním poskytnutým dodavatelem vzniknout ručitelská povinnost ve smyslu § 109 zákona o DPH, vyhrazuje si PP právo uhradit daň z těchto zdanitelných plnění postupem podle § 109a téhož zákona.
 5. 5. Dodavatel je povinen vystavit fakturu ve lhůtě stanovené zákonem o DPH. Den uskutečnění zdanitelného plnění bude stanoven v souladu se zákonem o DPH.
 6. 6. Splatnost faktury je stanovena na 45 dní od doručení faktury objednateli. Cena bude zaplacena na bankovní účet dodavatele uvedený na faktuře.
 7. 7. Dodavatel je oprávněn započíst pohledávky, které jsou splatné, vymahatelné, nepromlčené, které nejsou mezi stranami sporné, a za předpokladu, že zápočet byl písemně odsouhlasen objednatelem. Objednatel je oprávněn započíst jakékoli splatné pohledávky. Dodavatel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku za objednatelem na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
 8. 8. Zaplacení ceny objednatelem je podmíněno tím, že dodavatel není vůči němu v prodlení s žádnou platbou za dodávky, jež byly dodány i na základě jiného smluvního vztahu. Po dobu takového prodlení dodavatele není objednatel v prodlení se zaplacením ceny a sjednaná doba k zaplacení se přiměřeně prodlužuje o dobu odpovídající délce shora uvedeného prodlení dodavatele.

IV. Předání a převzetí dodávky

 1. 1. Termín a místo plnění jsou uvedeny v objednávce. Místem plnění je místo uvedené v objednávce.
 2. 2. Pokud je vyžadován konkrétní způsob přepravy, je uvedený v objednávce.
 3. 3. Dodávka je převzata písemným potvrzením objednatele o převzetí kompletního předmětu dodávky.
 4. 4. Jestliže hrozí prodlení dodavatele, je dodavatel povinen o tom objednatele ihned uvědomit a vyžádat si jeho pokyny.
 5. 5. Při prodlení dodavatele s plněním dodávky je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny předmětného plnění (s DPH) za každý den prodlení.
 6. 6. Ujednáním o smluvní pokutě či jejím uhrazením není dotčen nárok objednatele na náhradu škody či jiné újmy vzniklé porušením povinnosti dodavatele, k níž se smluvní pokuta vztahuje, a to v plné výši.

V. Zpracování osobních údajů

 1. 1. Pokud bude v souvislosti s plněním objednávky docházet ke zpracování osobních údajů a dodavatele bude možné považovat za zpracovatele osobních údajů, dohodly se smluvní strany na následujícím:
 2. 2. Dodavatel bude poskytnuté osobní údaje zpracovávat výlučně dle pokynů objednatele a dle platných a účinných právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů, a to za účelem splnění svých úkolů v rámci spolupráce dle objednávky. Osobní údaje bude objednatel předávat dodavateli v nezbytně nutném rozsahu pro splnění výše uvedeného účelu. Bude se jednat zejména o osobní údaje ve vztahu k osobám, u kterých bude docházet k realizaci předmětu plnění dle objednávky.
 3. 3. Dodavatel se zavazuje zajistit a na žádost objednatele také prokázat, že zajistil veškerá odpovídající technická a organizační bezpečnostní opatření na ochranu poskytnutých osobních údajů. Dodavatel je zejména povinen zajistit, aby k údajům měly přístup jen oprávněné osoby, a to v nezbytném rozsahu, aby bylo dohledatelné, kdo s údaji nakládá, aby údaje byly chráněny proti nepovolené změně, zničení či ztrátě, aby údaje nebyly předávány do zahraničí a aby všechny osoby, které užije ke zpracování osobních údajů, dodržovaly povinnost mlčenlivosti o skutečnostech, o nichž se při zpracování dozví.
 4. 4. Dodavatel je dále povinen objednatele neprodleně informovat o: jakékoliv kontrolní činnosti či opatřeních Úřadu pro ochranu osobních údajů; uplatnění jakýchkoliv práv subjektů údajů v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů; o porušení pravidel týkajících se zabezpečení ochrany osobních údajů či jakýchkoliv jiných incidentech souvisejících se zpracováním osobních údajů. Zároveň je dodavatel povinen poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnosti při řešení nastalé situace. Dodavatel je povinen kdykoliv na požádání objednatele prokázat dodržování povinností dle těchto podmínek nebo objednávky.
 5. 5. Dodavatel není oprávněn zapojit do zpracování osobních údajů dle této Smlouvy žádného dalšího zpracovatele bez předchozího svolení objednatele.
 6. 6. Dodavatel je povinen uhradit objednateli veškerou újmu, která mu vznikne přímo či nepřímo v důsledku porušení těchto podmínek, objednávky a/nebo závazných právních předpisů ze strany dodavatele, zejména je povinen uhradit újmu vzniklou uložením sankce ze strany dozorového úřadu. Vzniklou újmu je dodavatel povinen uhradit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne jejího vzniku.

VI. Registr smluv

 1. 1. Objednatel je z hlediska zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinným subjektem uvedeným v § 2 odst. 1 písm. n) zákona o registru smluv.
 2. 2. Zveřejňování v souladu se zákonem o registru smluv zajišťuje objednatel.

VI. Odstoupení od smlouvy

 1. 1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy pouze v případech výslovně uvedených v právních předpisech. Objednatel může též odstoupit od smlouvy v případě prodlení dodavatele s uskutečněním dodávky delším jak 20 kalendářních dní. V případě prodlení objednatel vyrozumí dodavatele, zda trvá na uskutečnění dodávky. Trvá-li objednatel na jejím uskutečnění, může od smlouvy odstoupit teprve po marném uplynutí lhůty stanovené k nápravě.
 2. 2. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

 

Náš přístup

Jak se chováme ke klientům?

Budete mít vždy přehled

O všech svých účtech, změnách a fakturách budete mít na zákaznickém portále vždy přehled.

Jsme hospodární

Zasílání ekologičtějších elektronických faktur na e-mail dáváme přednost před papírovými.

Objednejte se na přepážku

U nás na přepážce nemusíte trávit celé odpoledne. Zarezervujte si čas návštěvy předem.

Kontrolujeme vaše platby

Chápeme, že každý může zapomenout, a proto vám dáme včas vědět pokud zapomenete zaplatit zálohu nebo fakturu.

Rádi vám pomůžeme s přepisem při stěhování

Stěhování může být stresující období a my vám ho nechceme ztěžovat. U nás vám poradíme, co vše bude potřeba.

Vysvětlíme složitosti

Nevíte jaký zvolit tarif nebo co je to distribuční sazba? Všechny neznámé pojmy vám vysvětlíme na webu nebo na infolince.

Plyn

Mějte u nás plyn a ušetřete čas i peníze.

Chci kompletní nabídku

Objednání na přepážku

Nečekejte ve frontě na pobočce a objednejte se na určité datum a čas.

Rezervace zde

Zákaznický portál

Pohodlný přístup do Vašeho účtu, ať už na webu či mobilu.

Přihlášení Registrace

Služby zákazníkům

Objevte zajímavé nabídky, které jsme pro Vás sjednali.

Další nabídky

Aktuální odstávky

Aktuální odstávky plynu najdete na  této stránce.

Když cítíte plyn

Pokud máte podezření, že cítíte ve vašem okolí plyn, volejte plynovou pohotovost na číslo 1239.

©2002-2023 Pražská plynárenská , a.s | Podmínky používání webu