Zpět
Péče a podpora

Servis kotlů & spotřebičů

 

Revize spotřebičů

Potřebuje revizi vašeho plynového zařízení? Pak kontaktujte našeho smluvního partnera. Poskytuje 15% z konečné ceny zkoušek a revizí vyhrazených plynových zařízení.

Revize plynových zařízení Havel
e-mail: pavelhavel@atlas.cz
telefon: 737 200 927.


Výměna plynových topidel (GAMAT)

Chcete vyměnit své plynové topidlo Gamat za nové a úspornější?

Zavolejte na jedno z telefoních čísel 608 173 188 nebo 777 100 332, případně napište na e - mail: pet.doh@seznam.cz, kde vám rádi a ochotně poradí a domluví případnou výměnu.

Podmínky čerpání programu Úhrada opravy spotřebiče

Program„Úhrada opravy plynového/elektrického spotřebiče“

Pražská plynárenská, a. s., (dále jen „PP, a.s.“) poskytne svým zákazníkům kategorie Domácnost/MOO a Maloodběratel/MOP při splnění předepsaných podmínek Zákaznickou výhodu, spočívající v úhradě nákladů:

 • opravu a montáž plynových kotlů do výkonu 50 kW, plynových topidel podokenních nebo komínových, plynových průtokových ohřívačů vody a plynových sporáků,
 • opravu a montáž elektrokotlů do výkonu 50 kW, elektrických zásobníkových a průtokových ohřívačů vody, elektrických sporáků a varných desek, elektrických topidel, klimatizačních a splitových jednotek, tepelných čerpadel,
 • servisní prohlídky plynových a elektrických spotřebičů,
 • výchozí a provizní revize plynových zařízení,
 • tlakové zkoušky plynových zařízení.

(dále jen „opravy spotřebičů“)
Opravy spotřebičů, které v případě splnění všech podmínek programu uhradí PP za zákazníka lze telefonicky sjednat na celém území ČR a to pouze prostřednictvím zákaznické linky800 134 134.
Podmínky Programu:
Opravy nebo montáže se týkají výhradně těchto případů:

 • provedení havarijních zásahů a oprav výše specifikovaných spotřebičů, kdy spotřebič je v důsledku poruchy zcela nebo částečně nefunkční a navíc vzhledem k jeho závadě hrozí škoda na majetku z hlediska např. unikající vody, vznik požáru nebo úraz elektrickým proudem,
 • provedení oprav nebo montáže výše specifikovaných spotřebičů v případech, kdy spotřebič je v důsledku poruchy zcela nebo částečně nefunkční, provedení oprav nebo montáže výše specifikovaných spotřebičů v případech, kdy spotřebič je v provozu, ale vykazuje nesprávnou funkci nebo některá jeho součást není funkční (např. plynový kotel, elektrokotel nebo ohřívač vody vypíná nebo vůbec nesepne, došlo k poruše systému zapalování u plynového topidla, došlo k poruše pojistky u plynové trouby sporáku nebo topného tělesa, došlo k poruše ventilátoru nebo kompresoru u klimatizací nebo tepelných čerpadel, provedení oprav přímého příslušenství kotlů, ohřívačů vody, topidel, klimatizací nebo tepelných čerpadel v případech, kdy je spotřebič v důsledku poruchy zcela nebo částečně nefunkční).
 • servisní prohlídky plynových a elektrických spotřebičů - řada úkonů, při kterých se spotřebič čistí, seřizuje, kontroluje stav, ověřuje bezpečnost těchto spotřebičů apod.
 • revize a tlakové zkoušky plynových zařízení (tzv. revize plynu) napomáhají předcházení případným požárům, poškození zdraví a dalším mimořádným událostem tím, že včas odhalí závady a provozní nedostatky na plynovém zařízení a jeho okolí, které ovlivňují jeho funkčnost. Revizní technik také kontroluje, zda má plynový spotřebič správné podmínky pro bezpečný provoz, jako je dostatečná cirkulace čerstvého vzduchu, funkčnost komína apod.
 • revizi plynových zařízení a případnou zkoušku těsnosti provádí technik, jehož způsobilost byla ověřena organizací státního odborného dozoru.

Podmínky, za kterých je možné poskytnout úhradu:

 • Zákazník musí mít s PP, a.s., uzavřenou smlouvu na odběr zemního plynu, resp. elektrické energie v kategorii Domácnost/MOO nebo Maloodběratel/MOP (dále jen „Smlouva“),
 • Zákazník se musí zavázat, že bude od PP, a.s.., po určitou dobu odebírat zemní plyn resp. elektrickou energii, tj. zákazník musí uzavřít s PP, a.s. dohodu nazvanou Zákaznická výhoda (dále jen „Dohoda“) s tím, že PP, a.s., určí sjednanou dobu závazku na základě druhu opravy nebo montáže a roční spotřeby plynu, resp. elektrické energie zákazníka,
 • Zákazník nesmí mít vůči PP žádné neuhrazené pohledávky,
 • opravovaný spotřebič již nebude v záruční době a opravovaný spotřebič musí být opravitelný a běžně dostupný na trhu v ČR,
 • má-li Zákazník Smlouvu uzavřenou na dobu určitou nebo má-li již dobu závazku odebírat plyn/elektřinu již sjednanou v Dohodě, může čerpat další Zákaznickou výhodu v podobě montáže či opravy spotřebiče jen za předpokladu, že konec platnosti Smlouvy nebo sjednané doby závazku v Dohodě není stanoven na pozdější datum než 31. 12. 2020 a nevyčerpal-li tímto způsobem dosud částku 10.000,- Kč vč. DPH,
 • další Zákaznickou výhodu může zákazník čerpat až po uplynutí doby trvání závazku sjednané ve Smlouvě nebo Dohodě, na základě které získal Zákaznickou výhodu (y) v podobě opravy či montáže spotřebiče v celkové maximální hodnotě 10.000,- Kč vč. DPH,
 • nově uzavřené Dohody nesmí přesáhnout dobu závazku delší 10-ti let a délka tohoto závazku se bude odvíjet dle druhu opravy, montáže či revize a bude vždy stanovena Pražskou plynárenskou.
 • PP poskytne Zákaznickou výhodu pouze pro ty spotřebiče, které souvisí s uzavřenou smlouvou. Tj. v případě smlouvy na odběr zemního plynu, jsou to plynové spotřebiče, v případě smlouvy na odběr elektrické energie, jsou to elektrické spotřebiče.

Upozornění

 • v případě, že nebudou splněny výše uvedené podmínky Programu, je PP, a. s., oprávněna uzavření Dohody odmítnout.
 • v případě, že zákazník před uplynutím sjednané doby závazku uvedené v Dohodě, přestane z jakéhokoli důvodu od PP, a. s., plyn, resp. elektřinu odebírat, je povinen PP, a. s. uhradil náklady oprav (y) nebo montáže, které v souvislosti s uzavřením Dohody, či s uzavřením předcházející Dohody či předcházející změny Smlouvy (Dodatku) PP, a.s., zaplatila, pakliže se se zákazníkem nedohodne jinak. PP proto doporučuje pro případ, že zákazník nemůže dodržet sjednanou dobu závazku uvedenou v Dohodě (například z důvodu stěhování), navštívit v předstihu její obchodní kanceláře, kde s ním projedná jiný možný způsob řešení.
 • Prostřednictvím zákaznické linky si zákazník sjedná termín opravy spotřebiče. Před provedením opravy je zákazník seznámen s obsahem Dohody a podmínkami, které musí být splněny, aby PP, a. s., opravu, montáž, servisní prohlídku či revizi spotřebiče za zákazníka uhradila. Též je seznámen s přehledem dob závazků, které odpovídají příslušným opravám.
 • Po provedení opravy opravárenská společnost, která opravu provedla (dále jen technik) seznámí zákazníka s výší úhrady a vyplní se zákazníkem propisovací formulář Dohody, který následně zákazník podepíše.
 • Technik vyplněný a zákazníkem podepsaný formulář spolu se zákazníkem potvrzeným průpisem Zakázkového listu neprodleně předá PP, a. s., která v případě, že budou splněny všechny podmínky Programu, do formuláře doplní sjednanou dobu závazku a Dohodu podepíše a následně jedno její vyhotovení zašle zákazníkovi.
 • Úhradu opravy pak PP, a. s., hradí za zákazníka na základě faktury vystavené opravárenskou společností. V případě, že nebudou splněny podmínky Programu, PP, a. s., Dohodu se zákazníkem neuzavře a tuto skutečnost písemně oznámí jak zákazníkovi, tak opravárenské společnosti. V tomto případě je povinen za provedenou opravu zaplatit opravárenské firmě zákazník sám.

Spolupracující firmy

Detektory CO - prodej, zapůjčení stacionárního detektoru

Pomoc s opravou spotřebiče


Soubory ke stažení

Tipy pro vás

Jaký je rozdíl mezi zálohou a fakturou

Zálohy jsou částky, vypočtené jako předpokládaná výše platby za elektřinu/plyn, připadající na zvolenou část zúčtovací období (nejčastěji měsíční zálohy). Zálohy hradí zákazník průběžně  po celé zúčtovací období, tj. do obdržení faktury.


Faktura je zasílána zákazníkům s ročním odečtem elektřiny/plynu jednou ročně. Ve faktuře jsou zahrnuty všechny zálohy zaplacené během zúčtovacího období. 


Součástí faktury je předpis záloh na další zúčtovací období.

Něco vám chybělo?

Neuspokojila vás tato rada?
Přijďte za námi nebo nám zavolejte

Přijďte na pobočkuZajděte si na nejbližší pobočku a vyřešte vše, co potřebujete.

Naše pobočky

Zeptejte se násNa telefonu i e-mailu nás zastihnete ve všední dny od 8 do 18 hodin.

Infolinka:
800 134 134
©2002-2018 Pražská plynárenská , a.s | Podmínky používání webu