Podmínky užití webových stránek Pražské plynárenské, a.s.

1.    ÚVODNÍ USTANOVENÍ


1.1    Tyto podmínky užití webových stránek Pražské plynárenské, a.s. („podmínky“) upravují práva a povinnosti při používání webových stránek umístěných v doméně ppas.cz (dále jen „webové stránky“). Vlastníkem a provozovatelem webových stránek je společnost Pražská plynárenská, a.s., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Národní 416/37 , PSČ 11000, IČO: 60193492, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 2337 (dále jen „společnost“).
1.2    Přístupem na webové stránky uživatel prohlašuje, že se seznámil s obsahem těchto podmínek a že jim rozumí. Zároveň uživatel souhlasí s tím, že je těmito podmínkami vázán a že při používání webových stránek bude jednat v souladu s podmínkami a příslušnými právními předpisy. V případě, že uživatel s podmínkami nesouhlasí, není oprávněn používat webové stránky.
1.3    Prostřednictvím webových stránek poskytuje společnost uživatelům, tj. zejména svým současným, potenciálním či bývalým zákazníkům, (i) informace o poskytovaných produktech a službách společnosti (ii) informace o společnosti, včetně kontaktních údajů společnosti (iii) přístup do zákaznického portálů (více v části 3 těchto podmínek) a (iv) další související informace. 
1.4    Používání webových stránek není zpoplatněno.


2.    PODMÍNKY PROVOZU WEBOVÝCH STRÁNEK


2.1    Dostupnost webových stránek, včetně zákaznického portálu, v koncovém zařízení pro uživatele není garantována. Společnost si vyhrazuje právo bez uvedení důvodu neumožnit přístup k webovým stránkám, a to zejména v případech, kdy dojde k výpadkům v dodávce elektrické energie, výpadkům datové sítě, jiným poruchám způsobeným třetími osobami nebo zásahům vyšší moci. Společnost nepřebírá žádnou odpovědnost za dostupnost webových stránek.
2.2    Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv dle svého uvážení (nepravidelně) provádět opatření směřující k zamezení výpadků, omezení, přerušení nebo snížení kvality webových stránek. V souvislosti s tím může společnost provádět plánované i neplánované odstávky v provozu webových stránek za účelem kontroly, údržby či výměny hardware, popř. nastavení či změny webových stránek, software nebo jiných počítačových programů.
2.3    Obsah webových stránek je průběžně obnovován a upravován. Informace, data, analýzy, názory, stanoviska nebo jiná sdělení uveřejněná na webových stránkách musí být posuzovány ve vztahu k okamžiku jejich prvotního uveřejnění na webových stránkách. Obsah webových stránek byl získán ze zdrojů, které společnost považuje za spolehlivé. Společnost neodpovídá a nepřebírá záruky za správnost, úplnost nebo aktuálnost informací uvedených na webových stránkách.
2.4    Veškerý obsah webových stránek má pouze informativní charakter. To neplatí, pokud z povahy informací či dokumentů umístěných na webových stránkách vyplývá jinak. Zejména může jít o situace, kdy společnost na webových stránkách uveřejňuje dokumenty upravující právní vztah mezi společností a zákazníkem (obchodní podmínky společnosti, formuláře apod.). Prostřednictvím obsahu uveřejněného na webových stránkách nečiní společnost žádné technické, právní či ekonomické doporučení nebo analýzu.
2.5    Uveřejnění jakékoliv informace, služby, dat, sdělení nebo reklamy na webové stránce nemá povahu nabídky, doporučení nebo jiného stanoviska ze strany společnosti ve vztahu k takovéto informaci, službě, datům, sdělení nebo reklamě. Pokud není výslovně uvedeno jinak nebo pokud z povahy uveřejněného obsahu nevyplývá jinak, nemá obsah webových stránek povahu výzvy, podnětu nebo návrhu na uzavření smlouvy nebo k zahájení jakékoliv transakce.
2.6    Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu webových stránek. 
2.7    Uživatel nesmí při používání webových stránek bez souhlasu společnosti používat mechanismy, nástroje, programové vybavení nebo postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz webových stránek, provoz zařízení poskytovatele, bezpečnost internetu či uživatelů internetu. Zejména jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného charakteru webových stránek. 
2.8    Jakékoliv texty, grafická díla či jiné předměty umístěné na webové stránce jsou chráněny autorským právem a uživatel není oprávněn k jejich užití bez předchozího písemného souhlasu společnosti. Zejména se zakazuje jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu uveřejněného na webových stránkách, a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty, SMS zpráv a včetně zahrnutí těchto materiálů nebo jejich části do rámců či překopírování do vnitropodnikové či jiné privátní sítě a včetně uchovávání v jakýchkoli databázích. 
2.9    Bez předchozího písemného souhlasu společnosti je rovněž zakázáno jakékoliv užití webových stránek nebo jejich částí pro jinou než osobní potřebu (zejména další užití webových stránek formou šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou či pořizování dalších rozmnoženin). Užití mimo osobní potřebu je neoprávněným zásahem do práv společnosti a současně může být neoprávněným zásahem do práv subjektů, jejichž data, díla a jiné nehmotné statky jsou součástí obsahu webových stránek.
2.10    Společnost neodpovídá za žádnou škodu, která uživatelovi vznikne v souvislosti s používáním webových stránek a každý uživatel je používá na vlastní riziko. Společnost dále neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním webových stránek a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné a/nebo úplné nefunkčnosti. 
2.11    Webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné internetové stránky za účelem zjednodušení přístupu k samotným informacím. Společnost nenese žádnou odpovědnost za obsah a funkčnost těchto jiných internetových stránek.


3.    COOKIES
3.1    K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které si webové stránky ukládají ve Vašem počítači. Cookies především umožňují webovým stránkám zaznamenat informace o Vaší návštěvě a mohou být nezbytné pro jejich správné fungování, umožňují sledovat používání webových stránek, lze s jejich pomocí přizpůsobit webové stránky zvoleným preferencím nebo umožňují vybrat vhodnou reklamu. Informace, které o Vás můžeme prostřednictvím cookies sbírat, mohou zahrnovat též typ prohlížeče, operační systém, počty a typy navštívených stránek.
3.2   Informace o tom, jak naše webové stránky používáte, sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Partneři tyto údaje mohou zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali v důsledku toho, že používáte jejich služby.
3.3    Na základě svých funkcí rozlišujeme následující kategorie cookies:
a) Nutné cookies pomáhají, aby byly webové stránky použitelné tak, že budou umožňovat základní funkce jako navigace stránky a přístup k zabezpečeným sekcím webových stránek. Webové stránky nemohou správně fungovat bez těchto cookies. Nutné cookies jsou tudíž používány automaticky (i bez Vašeho souhlasu) a právním základem pro jejich využívání je náš oprávněný zájem na zajištění řádného fungování našich webových stránek.
b) Preferenční cookies
Preferenční cookies umožňují, aby si webové stránky zapamatovaly informace, které mění, jak se webové stránky chovají nebo jak vypadají. Je to například preferovaný jazyk nebo region, kde se nacházíte. Preferenční cookies jsou používány, jen pokud k tomu udělíte souhlas v rámci cookies banner lišty.
c) Statistické cookies
Statistické cookies pomáhají majitelům webových stránek, aby porozuměli, jak návštěvníci používají webové stránky. Anonymně sbírají a sdělují informace. Statistické cookies jsou používány, jen pokud k tomu udělíte souhlas v rámci cookies banner lišty.
d) Marketingové cookies
Marketingové cookies jsou používány pro sledování návštěvníků na webových stránkách. Záměrem je zobrazit reklamu, která je relevantní a zajímavá pro jednotlivého uživatele a tímto hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran. Marketingové cookies jsou používány, jen pokud k tomu udělíte souhlas v rámci cookies banner lišty.
3.4    Používání cookies si můžete spravovat prostřednictvím svého webového prohlížeče, či přímo prostřednictvím naší cookies banner lišty, která se Vám zobrazí při první návštěvě našich webových stránek a kterou si následně můžete kdykoliv zpětně zobrazit prostřednictvím vyvolávacího odkazu (žlutá spona) umístěného v levém dolním rohu našich webových stránek.
3. 5. Cookies banner lišta obsahuje bližší informace o konkrétních cookies využívaných na našich webových stránkách, včetně popisu jednotlivých cookies a doby jejich uložení.


4.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
4.1    Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich uveřejnění na webových stránkách.
4.2    Společnost si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv jednostranně změnit či doplňovat. Změněné a doplněné podmínky jsou účinné dnem jejich uveřejnění na webových stránkách a uživatel má povinnost se s nimi bezodkladně seznámit a dodržovat je. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění podmínek.
4.3    Je-li některé ustanovení podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení podmínek.
4.4    Tyto podmínky a jakékoliv právní vztahy, které vzniknou v souvislosti s používáním webových stránek, se řídí právními předpisy České republiky.


V Praze dne 1.3. 2019

Pražská plynárenská se ráda postará

Jsme online

V našem Zákaznickém portále získáte snadný přehled o Vaší smlouvě, platbách a zároveň zde řadu požadavků vyřídíte bez čekání „na pár kliknutí".

Přechod k nám nebo přepis smlouvy u nás také vyřídíte pohodlně online. Nyní navíc s možností získat bonus za přechod k nám od jiného dodavatele.
 

Máme něco navíc

Staráme se o Vaši bezpečnost. Rádi Vám bezplatně zapůjčíme detektor úniků plynu, kterým lze zkontrolovat možné netěsnosti na plynovém vedení nebo si u nás můžete zakoupit detektor úniku oxidu uhelnatého (CO), který by neměl chybět v žádné domácnosti s plynovými spotřebiči.

Snížit si můžete s námi také náklady na opravu nebo montáž vybraných spotřebičů díky našemu programu Zákaznická výhoda.

Jsme stabilní a féroví

Jsme dodavatelem energií už více než 120 let a plyn nebo elektřinu Vám za férové ceny rádi poskytneme na území celé České republiky. Patříme do vlastnictví hl. města Prahy, kde se staráme o celou distribuční síť zemního plynu. Jsme zde totiž dodavatelem poslední instance a postaráme se tak o Vás i v případech, kdy jiný dodavatel plynu zkrachuje nebo z jiného důvodu není schopen dodávat energie.