Všeobecné podmínky

Pravidla věrnostního programu

1 Věrnostní program

Věrnostní program je program, jehož prostřednictvím provozovatel nabízí svým zákazníkům možnost získat výhody plynoucí z účasti v tomto programu.

Platformu a nástroje k vytvoření, vedení a správě věrnostních programů poskytuje společnost Your System, spol. s r.o., se sídlem Türkova 2319/5b, 14900 Praha 4 – Chodov, IČO: 00174939 (dále jen „Společnost“) na základě smlouvy uzavřené s Partnerem.

Tato Pravidla stanovují podmínky, za nichž je klient oprávněn čerpat jeho výhody u Partnera.

Zákazníkům vydává Společnost zákaznickou Info kartu (dále jen „Karta“), která je anonymní nebo Digitální Zákaznickou kartu (dále jen “DZK”), jejíž součástí je Identifikační číslo karty a jméno zákazníka. Společnost je pouhým poskytovatelem platformy mezi Partnerem a zákazníkem a tedy není poskytovatelem benefitů. Společnost neodpovídá zákazníkům za to, zda a v jaké kvalitě jim bude ze strany Partnera benefit poskytnut.

Členství ve Věrnostním programu (dále jen „Členství“) vzniká stažením karty do mobilního telefonu, nebo přístroje opatřeného aplikací pro správu digitálních karet. Společnost je oprávněna přizvat další partnery k účasti ve Věrnostním programu.

2 Vydání Karty, DZK a Členství

Členství může nabýt pouze fyzická osoba starší 18 let, která je plně svéprávná. Podmínkou nabytí Členství ve Věrnostním programu je řádné stažení Karty. Stažením Karty potvrzuje, že splňuje podmínky Členství, seznámil se s těmito Pravidly Věrnostního programu (dále jen „Pravidla“) a plně s nimi souhlasí. Zákazník je oprávněn okamžitě začít čerpat výhody. Zákazník je oprávněn Kartu používat pouze v souladu s těmito Pravidly.

3 Používání věrnostní karty a DZK

3.1. Používání Karty a DZK

Věrnostní program umožňuje vydání elektronických karet v mobilních zařízeních na bázi karet v rámci aplikací Apple Wallet a Pass2u. Používání Karty a DZK nesmí být v rozporu s dobrými mravy, se zásadou poctivého obchodního styku a s účelem, k němuž byla Karta vydána. Za používání Karty nese plnou odpovědnost zákazník, kterému byla vydána.    

Platnost Karty je do 31.12.2018. Společnost si vyhrazuje právo platnost karty jednostranně prodloužit.

DZK má neomezenou platnost po dobu platnosti smlouvy Zákazníka u společnosti Pražská plynárenská.

Poskytovatel věrnostního programu a Partner si může využívat funkce těchto elektronických karet (např. notifikace, individualizace karet, změna designu...) dle uvážení. Zákazník může rozsah těchto funkcí eliminovat v rámci nastavení mobilního zařízení.

4 Čerpání výhod

Členové mohou využívat výhod a benefitů dle zvoleného programu Partnera.

Partner si vyhrazuje právo kdykoli nabídku odměn a benefitů změnit či nahradit jinými vhodnými formami.

Konkrétní podmínky stanovují a zveřejňují poskytovatelé slev.

Zákazník je oprávněn požádat o poskytnutí vybrané odměny pouze při současném předložení jemu vydané Karty. Předložení jiné Karty bude hodnoceno jako závažné porušení těchto Pravidel.

Čerpání výhod benefitů není možné, pokud je Karta zákazníka zrušena.

4.1. Nová Karta a ukončení Členství a platnosti Karty

Společnost je oprávněna zablokovat Kartu v případě, že vzniklo důvodné podezření, že Karta je používána v rozporu s těmito Pravidly. Členství může být ukončeno bez jakéhokoliv nároku na náhradu v případě porušení některého z ustanovení těchto Pravidel či v případě, že Člen jednal neoprávněně či v rozporu s dobrými mravy. Tím není dotčen nárok na náhradu škody způsobené Společnosti.

4.2. Ukončení Členství a platnosti Karty

Členství lze ukončit kdykoli vymazáním karty z aplikace telefonu, nebo mobilního zařízení.

5 Závěrečná ustanovení

Společnost si vyhrazuje právo v přiměřeném rozsahu měnit tato Pravidla a právo Věrnostního programu ukončit. O těchto změnách budou zákazníci v přiměřeném předstihu informováni na webových stránkách www.ppas.cz.

V případě nesouhlasu Člena se změnou Pravidel, má Člen možnost tyto změny odmítnout a své Členství ukončit v souladu s bodem 4.2.

Tato Pravidla vstupují v platnost a účinnost dnem 1. března 2018.

Příloha č. 1 – Seznam smluvních zpracovatelůObchodní firma / Jméno a příjmení

Sídlo

IČO

Your System, spol. s r.o.

Türkova 2319/5b, 14900 Praha 4 – Chodov

00174939