INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vážení zákazníci,

v následujícím textu Vám přinášíme podrobné informace o zpracování Vašich osobních údajů pro marketingové účely koncernu společností Pražská plynárenská, a.s.

Informace se týkají způsobu nakládání s osobními údaji na základě Vámi uděleného Marketingového souhlasu.

Formuláře GDPR

 1. Komu souhlas udělujete?

Váš souhlas udělujete společnosti Pražská plynárenská, a.s., IČO: 601 93 492, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Národní 37, 110 00, jakož i ostatním členům koncernu Pražská plynárenská, a.s., jejichž aktuální seznam je uveden  na konci tohoto dokumentu v příloze č.1 (dále jen „koncern“).

 1. Jaké informace/osobní údaje zpracováváme pro marketingové účely?

Údaje, které budeme na základě Vašeho souhlasu zpracovávat, zahrnují: jméno a příjmení (u fyzické osoby podnikatele i obchodní firmu, IČO a sídlo), datum narození, kontaktní údaje (zejména poštovní adresa, telefon nebo e-mail), Informace o bonitě a důvěryhodnosti, informace o využívání produktů a služeb, informace ze záznamů telefonických hovorů nebo jiné interakce mezi Vámi a námi, geolokační údaje, informace z internetového prohlížeče, který používáte, a údaje, které zpracováváme z důvodu plnění smlouvy, zákonné povinnosti a za účelem našich oprávněných zájmů.

 1. Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Osobní údaje získáváme přímo od Vás, z veřejných zdrojů (včetně informací ze sociálních sítí a internetu, které o sobě sami zveřejníte), z průzkumů a uživatelských testování, od spolupracujících třetích stran, nebo z vlastní činnosti, a to zpracováváním a vyhodnocováním ostatních Vašich osobních údajů.

 1. Pro jaké účely tento souhlas udělujete?

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem nabídky produktů a služeb koncernu a spolupracujících třetích osob. Činnosti spadající pod tento účel zahrnují zejména marketingové zpracování, profilování, statistické a matematické analýzy, segmentace, reporting apod. s cílem přizpůsobit naši nabídku Vašim potřebám a zkvalitnit poskytované služby.

   5. Jakými způsoby osobní údaje zpracováváme?

Zpracování Vašich osobních údajů muže být jak manuální, tak automatizované a probíhá v informačních systémech koncernu. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány především vybranými zaměstnanci koncernu. Vedle toho jsou využívány též třetí osoby jako zpracovatelé. Těmito třetími osobami jsou subjekty uvedené v příloze č. 2 tohoto dokumentu, kterými jsou zejména subjekty, působící v oblasti výzkumu trhu, médií a veřejného mínění, sponzoři či obchodní zástupci. Před předáním osobních údajů třetí osobě je vždy s touto osobou uzavřena písemná smlouva upravující zpracování osobních údajů, která obsahuje stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké jsou v souladu se zákonem dodržovány v koncernu.

    6. Komu osobní údaje předáváme?

Vaše osobní údaje zpracovávané za účelem nabízení produktů a služeb nepředáváme jiným správcům (tj. osobám, které by dále samy Vaše osobní údaje dále zpracovávaly) a můžeme je předávat jiným správcům pouze v souvislosti s plněním našich zákonných povinností (zejména předávání orgánům státní správy, držitelům licencí dle energetického zákona apod.). Upozorňujeme, že v určitých případech dále úzce spolupracujeme s třetími osobami, abychom Vám mohli ve spolupráci s nimi nabídnout výhodnější společné produkty. Při nabídce takových zvýhodněných produktů vystupujeme z části jako správce a z části jako zpracovatel příslušné třetí strany. K tomuto dochází například při nabídce instalace a pojištění fotovoltaických elektráren, nabídce financování, opravy spotřebičů či pojištění domácností.

 1. Jak dlouho osobní údaje uchováváme?

Udělený souhlas zůstává v platnosti a účinnosti po dobu trvání smluvního vztahu s kteroukoliv ze společností z koncernu a následující 3 roky, nebo do doby, než souhlas odvoláte. V případě, že se naším zákazníkem nestanete (tj. nebude založen smluvní vztah s některou ze společností koncernu), bude Váš souhlas platit 3 roky od jeho udělení.  Po skončení platnosti a účinnosti souhlasu budou Vaše osobní údaje vymazány nebo zpracovávány pouze v rozsahu a pro účely, ke kterým není dle právních předpisů nutný Váš souhlas.

 

 1. Jak můžete svůj souhlas odvolat?

Souhlas je dobrovolný, můžete jej odmítnout udělit nebo udělený souhlas kdykoli odvolat. Neudělení souhlasu, nebo jeho odvolání, nemá žádné důsledky na Váš smluvní vztah s příslušnou společností koncernu a na využívání jejich produktů a služeb, pro které není tento souhlas potřebný. Souhlas můžete odvolat osobně v obchodních kancelářích koncernu nebo v listinné formě oznámením doručeným prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů. V případě odvolání souhlasu budeme vycházet z předpokladu, že si již nepřejete, abychom nadále zpracovávali Vaše osobní údaje k marketingovým účelům, a i jakékoli další, dříve udělené marketingové souhlasy budeme rovněž považovat za odvolané.

 1. Jaká máte zákonná práva při zpracování osobních údajů?

Máte právo nás požádat o poskytnutí informace o osobních údajích o Vás zpracovávaných, a to zejména o účelu zpracování, kategorii zpracovávaných osobních údajů, příjemci osobních údajů, dostupných informacích o zdroji osobních údajů, nejsou-li získány přímo od Vás, době uložení osobních údajů. Pokud byste zjistil/a nebo se domníval/a, že provádíme zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete nás požádat o vysvětlení, nebo požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav. S tím souvisí Vaše právo žádat opravu či výmaz (likvidaci), popřípadě omezení (blokaci) zpracování. Od 25.5.2018 máte dále právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost Vašich osobních údajů, nebo právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 1. Jak nás můžete kontaktovat?

V případě jakýchkoliv dotazů na zpracování Vašich osobních údajů v rámci koncernu se na nás můžete obracet písemně, elektronicky či telefonicky prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

 • Národní 37/38, 110 00 Praha 1 – Nové Město
 • e-mail: callcentrum@ppas.cz
 • tel: +420 800 134 134

Od 25.5.2018 se můžete v případě jakýchkoliv dotazů obracet též na pověřence pro ochranu osobních údajů koncernu, jehož kontaktní údaje naleznete od 25. 5. 2018 na našich webových stránkách, www.ppas.cz/poverenec.

Tato Informace o zpracování osobních údajů je platná a účinná ke dni 1.9.2017.

Příloha č. 1                 
Seznam členů koncernu Pražská plynárenská a.s.           
                  
Pražská plynárenská, a.s., IČO: 60193492;                 
Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., IČO: 47116471;     
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., IČO: 27403505;           
Pražská plynárenská Správa majetku, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., IČO: 27436551;     
Prometheus, energetické služby, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., IČO: 63072599;           
Informační služby - energetika, a.s., IČO: 26420830.

Příloha č. 2    
Seznam zpracovatelů    
     
Zpracovatelé:    
     
Oblast spolupráce Třetí strana
Instalace fotovoltaických elektráren S-POWER Energies, s.r.o. 5192242
Instalace fotovoltaických elektráren EKOTECHNIK Czech, s.r.o. 24212547
Obchodní zastoupení Optimal-Energy.cz, a.s. 29235642
Obchodní zastoupení AVOCH servis s.r.o. 2935520
Obchodní zastoupení ENG CR s.r.o. 3827771
Obchodní zastoupení Optimal-Energy.cz, a.s. 29235642
Obchodní zastoupení Terra Group Investment, a.s. 29298059
Obchodní zastoupení BEL ENERGO CZ s.r.o. 1998153
Obchodní zástupci - fyzické osoby    
Oprava spotřebičů  AAA záchranná technická služba spol. s.r.o 25077422
Oprava spotřebičů  AGA servis spol. s.r.o. 25698486
Oprava spotřebičů  AZ CZ Servis s.r.o 28903871
Oprava spotřebičů  Jikoterm s.r.o. 24226441
Oprava spotřebičů  Mistr Plynař a.s. 28199791
Oprava spotřebičů  Tonka s.r.o. 2720692
Oprava spotřebičů  V+V Červinka Plyn-servis 44828713
Pojištění  RENOMIA, a. s. 48391301
Pojištění  AXA ASSISTANCE 28225619
Poštovní služby Česká pošta, s.p. 47114983
Zákaznická karta CNG UNIDATAZ s.r.o. 25339061
Zákaznická karta PP YOUR SYSTEM, spol.s r.o. 174939

 

Kontakty

Zákaznická linka / Pomoc24:

800 134 134 - ZDARMA

840 555 333

Volání ze zahraničí:

+420 267 175 333

Pohotovost:

1239

AXA ASSISTANCE karta:

272 101 092

Napište nám:

callcentrum@ppas.cz

Stavte se u nás:

Rezervace na přepážku

Přidejte si nás:

facebook

eru

Energetický regulační úřad

www.eru.cz

Všechny kontakty
17.04.2018
PRECLÍKOVI: Duše  18. DUBEN – 26. KVĚTEN 2018 Výstava Zdeňka a Marie Preclíkových představuje průřez jejich...
05.03.2018
Od 1.1.2018 byl spuštěn elektronický portál pro vyjádření k existenci sítí, který je dostupný na stránkách ...
02.03.2018
Sv. Anežka Česká je patronkou plynárenství už 27 let František kardinál Tomášek, arcibiskup pražský a primas...
Rozhodli jsme se podporovat projekt "Zajíček na koni", protože si myslíme, že snažit se jízdou na koni...
Dlouhodobě podporujeme Nadaci policistů a Hasičů. Nadace pečuje o 36 rodin, pozůstalých po policistech a...
Pražská plynárenská podporuje sbor nevidomých a slabozrakých ČR, který pořádá koncerty po celé České...
Díky Pražské plynárenské a její spolupráci s Pražskými službami,  mohou Pražané denně potkávat ekologicky...

©2002-2017
Pražská plynárenská , a.s.